Our Results

2017

Baja SAE Kansas: 7

Baja SAE Illinois: 5

2016

Baja SAE Tennessee Tech: 18

Baja SAE Rochester: 29

2015

Baja SAE Auburn: 23

Baja SAE Maryland: 20

2014

Baja SAE
UTEP: 14

Baja SAE Kansas: 24

Baja SAE Illinois: 8

2013

East: 30

Midwest: 3

2012

East: 4

Midwest: 23

West: 19

2011

East: 15

Midwest: 22

West: 37

2010

East: 6

2009

East: 12

Midwest: 16

2008

East: 16

Midwest: 23

West: 28

2007

East: 5

Midwest: 10

West: 23

2006

East: 10

Midwest: 10

West: 16

2005

East: 8

Midwest: 9

2004

East: 17

Midwest: 7

2003

East: 6

2002

East: 8

2001

East: 14

2000

East: 5

1999

East: 8

2017

2014

2011

2008

2005

2002

1999

2016

2013

2010

2007

2004

2001

1998

2015

2012

2009

2006

2003

2000